Kurumsal Haberler

İçeriği paylaş baslik
kurumsalhaberler.com
Güncellendi: 8 yıl 45 hafta önce

Canon Profesyonel Serisini 21 Megapiksel EOS 1Ds Mark III ile Geni�letiyor

Çar, 2008-11-12 15:22
Canon 21 Megapiksel, saniyede 5 kare foto�raf �ekebilen EOS 1Ds Mark III ile profesyonel foto�raf��l�ktaki ��tas�n� y�kseltiyor. 14-bit derinlikteki ��z�n�rl��e ula�an yeniden tasarlanm�� 35mm �full f...
Kategoriler:

1-0 E�itim Ajans� Soruyor: Bir Ferrrari Nas�l Al�n�r?

Çar, 2008-11-12 15:22
1-0 E�itim Ajans�'n�n gen�lere y�nelik d�zenlemi� oldu�u etkinlikler dizisinin ilki Sabanc� �niversitesi'nde ger�ekle�iyor. Ferrari i�birli�i ile ger�ekle�tirilecek seminerlerin amac�, �niversite �...
Kategoriler:

Megafon Toplant�lar� Yo�unla�t�

Çar, 2008-11-12 15:22
Her ge�en g�n firmalar�n dikkatini �eken Megafon Canl� Toplant� Merkezi, ger�ekle�tirdi�i toplant�larla dikkat �ekiyor. �n�m�zdeki g�nlerde sekt�rel toplant�lara ev sahipli�i yapacak olan Megafon Canl...
Kategoriler:

Medline`a �ki Yeni Atama

Çar, 2008-11-12 15:22
Medline�da Genel M�d�r Yard�mc�l��� g�revine G�rkan Ergenekon atan�rken, Mali ve �dari ��ler Direkt�rl���ne ise Arzu Kundukan T�rkcan getirildi. 1967 do�umlu G�rkan Ergenekon, �stanbul Teknik �nive...
Kategoriler:

BThaber �nce okutuyor, sonra konu�turuyor...

Çar, 2008-11-12 15:22
BThaber Platform farkl� sekt�rlerdeki �e�itli ihtiya�lara yeni ��z�mler anlay��� ile 2006 y�l�ndan beri devam ediyor. 2008 y�l�n�n ilk konular� �� Zekas� ve Dok�man Ar�iv-Bilgi Y�netimi. BThaber P...
Kategoriler:

Bosch taraf�ndan geli�tirilen ESP� sistemine iki b�y�k �d�l

Çar, 2008-11-12 15:22
Otomotiv teknolojileri �reticisi Bosch, geli�tirdi�i ESP� (Elektronik Stabilite Sistemi) sistemi ile, Uluslararas� Otomobil Federasyonu (FIA) TTrafik G�venli�i ve Kent Prensi Michael Uluslararas� Yol ...
Kategoriler:

BMW X6 D�nyan�n �lk Sportif Aktivite Coupe�si

Çar, 2008-11-12 15:22
Dinamik tasar�m ve yenilik�i teknolojilerin otomotiv sekt�r�ndeki �nc�s� BMW, d�nyan�n ilk Sportif Aktivite Coupe�siyle yeni bir segment yarat�yor. BMW X ailesinin son �yesi X6 SAC ( Sports Activity ...
Kategoriler:

Do�u� Grubu ile GE Money Ortakl���

Çar, 2008-11-12 15:22
Do�u� Grubu ile GE; b�lgesel i�birli�i ve b�lgeye yay�lma stratejileri dahilinde Romanya pazar�nda ortaya ��kacak f�rsatlar� birlikte de�erlendirilecekler. Do�u� Grubu ile GE Money aras�nda yap�lan...
Kategoriler:

Pazarlama Doktrinleri VI: L�ks Pazarlama

Çar, 2008-11-12 15:22
T�rk Dil Kurumu S�zl���, �L�ks� kavram�n� �Harcamada a��r�ya gitme, g�steri� ve �atafat� olarak tan�ml�yor. S�zl��e g�re l�ks olarak tan�mlanan her �eyde bir a��r�l�k yani normalin d���nda bir durum b...
Kategoriler:

Kurumsal Film Festivali ���nc� Y�l�nda, �irketlerde Festival Ruhu Yay�l�yor!

Çar, 2008-11-12 15:22
2008 Y�l�n�n Anafikri: �Kurumlar� En �yi �al��anlar� Anlat�r� Farkl� ve yenilik�i bir �K projesi olarak ilki 2006 y�l�nda hayata ge�irilen �Corporate Film Fest (Kurumsal Film Festivali)� 2008�de ��...
Kategoriler:

D��ledi�in Gelecek Asl�nda �ok Yak�n

Çar, 2008-11-12 15:22
M-GEN Planlama Merkezi kurucusu Ufuk Tarhan ve Dale Carnegie T�rkiye kurucusu Dr. �a�layan Bodur �D��ledi�in Gelecek� konulu seminerle kariyer yolunun ba��ndaki ��rencilere yol g�sterdi. Do�u� �nivers...
Kategoriler:

Turkey Executive Call Center Meetings

Çar, 2008-11-12 15:22
�a�r� Merkezlerinin geli�imi i�in d�nyadaki sekt�rel yeniliklerin takip edilmesi, sekt�rel �al��malar�n do�rudan g�zlemlenmesi, birebir ili�ki yoluyla tecr�be edinilmesi gerekir. Bu ama�la �M� Confere...
Kategoriler:

Canon�dan G�r�nt� Teknolojilerinin �st�n �zelliklerini, B�nyesinde Standart Olarak Bar�nd�ran 6 Yeni Kompakt Foto�raf Makinesi

Çar, 2008-11-12 15:22
Canon, 6 yeni modeliyle dijital imaj g�r�nt�leme teknolojisindeki liderli�ini g��lendiriyor. 4 PowerShot ve 2 IXUS�tan olu�an kameralar�n her biri bulan�kl��� engelleyen ve imaj kalitesini en y�ksek s...
Kategoriler:

Konyal�, Saydam PR Ailesine Kat�ld�

Çar, 2008-11-12 15:22
Bersay �leti�im Grubu b�nyesinde �� y�l �nce entegre ileti�im hizmetleri sunmak amac�yla kurulan Saydam PR, T�rk mutfa��n�n �nl� markas� KONYALI ile anla�t�. Reina, Suada, Mezzaluna, Il Chianti Win...
Kategoriler:

Anaokulu Dergisi Abonelik Kampanyas�nda Son 4 G�n

Çar, 2008-11-12 15:22
Boyut Yay�n Grubu taraf�ndan okul �ncesi e�itime destek amac� ile k�sa s�re �nce yay�nlanmaya ba�layan Anaokulu dergisinin hediyeli ve indirimli aboneli�i i�in 31 Aral�k 2007 son g�n. 3�6 ya��ndaki...
Kategoriler:

�ampiyonluk Aroma Off-Road Tak�m��n�n

Çar, 2008-11-12 15:22
Aroma Off-Road Tak�m�, 2007 T�rkiye Off-Road Yar��lar�n� �ampiyonluk alarak tamamlad�. 2007 T�rkiye HKS Reklam Off-Road �ampiyonas��nda �� s�n�fta be� arac� ile yar��an Aroma Off-Road Tak�m�; Genel...
Kategoriler:

Telefonda Sinema Keyfi Ya�atan General Mobile G777 Piyasada!

Çar, 2008-11-12 15:22
Cep telefonu teknolojisinde ilkleri mobil telefon kullan�c�s� ile bulu�turan Gen�cell, General Mobile G777 ile yeni bir d�nem ba�lat�yor. G777 mobil izleyici, Mis SMS ile size ait olan bilgileri korur...
Kategoriler:

G�zler "Women at Work"de

Çar, 2008-11-12 15:22
Address �leti�im Dan��manl�k��n Genel M�d�r� ve �leti�im Dan��man� �a�layan Kent Erg�n�l, ba�ta kad�nlar olmak �zere, ileti�ime a��k olan herkesi �Women at Work� (W.A.W) platformunda bir araya getiriy...
Kategoriler:

WWF-T�rkiye�den Yeni Y�l i�in Anlaml� Hediyeler

Çar, 2008-11-12 15:22
Y�llar ge�iyor, d�nyam�z, ya�am alan�m�z, gezegenimiz ya�lan�yor. Yeni bir y�l ba�l�yor. Gezegenimizi korumak i�in yeni kararlar alma zaman�. �htiya�lar�m�z�n �tesinde kulland���m�z do�al kaynaklar...
Kategoriler:

A Yat�r�m�da Vadeli ��lemler M�d�rl����ne N. Nuri Sevgen Getirildi

Çar, 2008-11-12 15:22
�lkemiz finans piyasas�n�n �nde gelen arac� kurumlar� aras�nda yer alan A Yat�r�m, Vadeli ��lemler M�d�rl����ne N. Nuri Sevgen�i atad�. �lkemiz finans piyasas�n�n �nde gelen arac� kurumlar� aras�nd...
Kategoriler:


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız


data-ad-client="ca-pub-2336117989709366"
data-ad-slot="5297746677"
data-ad-format="auto">

Google
 

Son yorumlar

Anket

- Arabesk Sevenler
- Arabesk Sevenler
- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- Moncler Vest Men Cap Purple - $169.00 : Cheap Moncler Outlet Online Store, cheapmonclerco.com
- VASIFSIZ PERSONELLER
- harita ve kadastro is imkani maas matematik
- Bizimle çalışmak için buraya tıklayınız
- Google'da İşe Girmenin Yolları
- 0 530 112 06 06 - Ankara Oto Kurtarma Nak.San.Tic.Ltd.Şti
- BP (British Petrolium) ve ateşe tapanlar arasındaki bağ ne?
- Pirelli - DURSUNLAR OTOMOTİV
- VARTA Start-Stop Plus
- PIRELLI Cinturato P1 VERDE
- İşkur iş arama iş sorgulama - işkur iş ilanları
- İşkur
- MEB'in yeni TEOG sınavı skandalla başlıyor! 27 Kas 2013 22:19 Samanyolu Haber
- ..
- RAVZANA GİDENLERİN
- ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA-
- İNTERNETTEN NASIL PARA KAZANABİLİRSİNİZ?
- MERSİN TEMİZLİK ŞİRKETLERİ COŞARLAR TEMİZLİK,05377972341
- Mersin Temizlik Şirketleri Tuğbam Temizlik
- meslek seçim alanları
- Hızlı Geçiş Sistemi Hakkında Herşey
- NE ZAMAN SENİ GÖRSEM KABE'DEYİM-ORHAN AFACANB
- KARI-KOCA HAKLARI
- öylesine
- Çalışan Kişiler İçin Ek İş İmkanı
- SELAM OLSUN
- Parasız hizmet, silahsız savaşa çıkmaktır
- Diplomatalık için yardım lütfen.
- BEŞYÜZ DERDEDEVA
- ÇİNCE EĞİTİMİ - ÇİNCE KONUŞARAK ÖĞREN - TİCARET ÇİNCE'Sİ
- Namaz kılarak insanlar işlerini yapamazlar mı?
- ??
- Vakıa suresi (mucize)
- Internet tabanlı Serbest çalışma İmkanı
- DURSUNLAR OTOMOTİV Pirelli Yetkili Satıcı-Servis
- DURSUNLAR OTOMOTİV Pirelli Yetkili Satıcı-Servis
- sondaj

islamikariyer.com (2006-2008).