ABD'de Üniversite Eğitimi

AMERİKAN YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ

Amerikan Yüksek öðretim kurumlarý, ülkemizdekinden farklý olarak tek bir merkezden yönetilmezler. Federal bakanlýk, eyaletlerin ihtiyaç duyacaðý yüksek öðrenim kurumlarý hakkýnda genel standartlarý belirler. Bunun dýþýnda her bir eyalet bünyesinde üniversiteler ve kolejler kendi özerk yapýlarý içinde eðitim ve öðretim faaliyetlerini yürütürler. Yüksek öðrenim kurumlarýnda (university, college, community college, institute of technology) çeþitli fakülte ve bölümlerde, lisans (BA) Mastýr (MA, MSc) ve Doktora (PhD) dereceleri verilir.

Idari yapýlarýna göre eyalet üniversiteleri ve özel vakýf üniversiteleri mevcuttur. Özel üniversiteler çeþitli vakýflar ve dini organizasyonlar tarafýndan finanse edilirler. Özel üniversiteler genellikle maliyet bakýmýndan daha yüklü bir okul masrafý gerektirirler. Yale, Harvard, Cornell gibi köklü okullar birer özel vakýf üniversitesidir.
Yabancý öðrenciler tarafýndan yoðunlukla tercih edilen bir diðer okul gurubu 'community college'lerdir. Ülkemizdeki meslek yüksek okulu seviyesinde bir kurum olan Com.Col.ler, daha çok üniversite öncesi temel eðitim ve iki yýllýk yüksek okul diplomasý verirler. Bu iki yýllýk eðitimin ardýndan dört yýllýk bir okula devam etme imkaný bulunmaktadýr. Ýki yýllýk okullardan alýnan AA veya AA derecesiyle dört yýllýk bir okulun üçünücü sýnýfýndan uygun þartlarýn saðlanmýþ olmasý kaydýyla devam imkaný bulunabilir.

ABD Üniversitelerinde Yıl Sistemi

Dört yýllýk bir lisans programýnýn ilk ili yýlýnda, ilgili sahanýn genel bir hazýrlýk eðitimi verilir. Üniversitenin ilk yýlý freshman, ikinci yýlý ise sophomore olarak adlandýrýlýr. Genel olarak üniversite sistemini ve okuduðu alaný ilk iki yýlda tanýyan öðrenci üçüncü sýnýfta üzerinde çalýþacaðý asýl alana yönelir. Üçüncü sýnýf junior, dördüncü sýnýf ise senior olarak adlandýrýlýr. Üçüncü ve son sýnýflardan öðrenci, danýþmanlarýn yardýmýyla istediði alanda lisans derecesi alabilmek için gerekli dersleri ve kredi miktarýný tamamlayarak mezun olur.

Derslerin sunuluþ biçimlerine göre 'lecture' ve 'seminar' olarark adlandýrýlýrlar. Büyük gruplara sunulan derslere lecture, küçük gruplara spesifik bir konuda verilen derslere de seminar adý verilir. Seminarlarýn bir özelliði de tartýþmaya açýk olmalarý ve öðrencilerin katýlýmýyla gerçekleþmesidir. Bunlara ek olarak öðrecninin danýþman hocasýyla yakýndan çalýþabildiði, özel ilgi alanýna hitap eden ve araþtýrmaya dayalý derslerde vardýr ki bunlara supervised ya da independent study adlarý verilir.

Alýnan derslerin kredi deðerleri ayrý ayrýdýr. Öðrencilerin quarter baþýna ortalama 15 kredi almalarý gerekir. Bu da haftalýk 12-20 saat arasý bir ders demektir. Mezuniyet için gerekli kredi sayýsý her okul ve programa göre deðiþmekle birlikte dört yýl içinde yaklaþýk 180 kredilik bir ders miktarýna tekabül eder.

Lisans (Master) Eğitimi

Lisans eðitiminin ardýndan baþlanan, araþtýrma ve uzmanlaþmaya dayalý olan mastýr prorgamlarý ortalama iki yýl sürer. Spesifik bir alanda yoðun bir çalýþmayý ifade eden mastýr programýnda öðrenciler, akademik çalýþmalarýný tamamladýktan sonra sýnava girerler ve tez yazarlar. Bu süreci baþarýyla tamamlayan öðrenciler, alanýnda mastýr derecesiyle ödüllendirilir.

Doktora Eğitimi

Bir mastýr programýný baþarýyla tamamlamýþ öðrenciler doktoraya devam etme hakký kazanýrlar. Bazen ülkemizdekinden farklý olarak mastýr ve doktora derecesinin birbiriyle kaynaþmýþ olarak verildiði de görülebilir. Ileri seviye uzmanlaþmayý ifade eden doktora eðitmi, genellikle 3-4 yýl veya daha fazla bir süreyi kapsar. Gerekli eðitim ve araþtýrma safhalarýnýn ardýndan doktora tezi yazýlýr. Akademik çalýþmalarýný tamamlayan ve tezini yazan adaylar, ilgili komite karþýsýnda tezinin savunmasýný yapar. Ikna edici bir savunmanýn ardýndan aday doktora derecesiyle ödüllendirilir.


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız


data-ad-client="ca-pub-2336117989709366"
data-ad-slot="5297746677"
data-ad-format="auto">

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).