Kanada'da Üniversite Eğitimi

KANADA YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ

Kanada'da lise sonrasý eðitim kurumlarý baþlýca iki ana bölüme ayrýlýr: Üniversiteler ve sanat-teknik yüksek okullarý. Üniversiteler akademik ve mesleki eðitim verir ve öðrencilere lisans ve üzeri diploma dereceleri kazandýrýr: (BA, BSc, MA, MSc, PhD, vs.). Sanat ve teknik yüksek okullarý ise çeþitli sanat dallarýnda ve teknoloji alanlarýnda sertifika ve diploma programlarý sunar ve iþ eðitimi verirler. Bu yüksek okullardan üniversitelere yatay geçiþler bazen mümkündür. Quebeck'te sistem biraz farklýdýr. Colleges d'eseignement general et professionnel (cegeps) adýyla bilinen iki çeþit program vardýr: 3 yýllýk mesleki programlar ve iki yýllýk ön lisans programlarý.

Üniversiteler ve yüksek okullar arasýnda bir konumda bulunan çok sayýda üniversite yüksek okul bulunmaktadýr. Bunlar diploma vermektedirler fakat lisans üstü programlara (master ve doktora) sahip deðillerdir.
Baþlýca öðrenim kurumu çeþitleri þunlardýr;

üniversite
community kolej
özel mesleki kolej
college d'enseignement general et proffessionnel
uygulamalý sanatlar ve teknoloji koleji
diðer özel kurumlar

Kanada'da ülke genelinde gözle görülür bir kalite birliði olduðu için okullar arasýnda resmi bir derecelendirme bulunmamaktadýr. Akademik yýl genellikle Eylül'den Nisan'a kadar devam eder. Çoðu kez ilkbahar ve yaz dersleri de mümkün olabilir.

Bazý kurumlar, öðrencilerin Eylül, Ocak veya Mayýs'ta öðrenime baþlamalarýna imkan verecek þekilde tek sömestr sistemi veya üç aylýk dönemler þeklinde bir sistem uygularlar. Üniversite öðrenim programlarý normalde üç ila beþ yýl, yüksek okullarýnki ise bir ila üç yýl sürer.

Ýngilizce ve Fransýzca, Kanada'nýn resmi dilleridir ve birkaç üniversite ve yüksek okul her ikisini de kullandýðý halde çoðu öðrenimde tek bir dili kullanýr. Giriþ için baþvuran öðrenciler öðrenim kurumunun dil yeterlilik þartlarýný yerine getirmiþ olmalýdýrlar. Baþvuru sýrasýnda, bir dil yeterlilik testi gerekip gerekmediðini araþtýrmalý ve teste giriþ prosedürü hakkýnda bilgi almalýsýnýz.

Kanada, ikinci dil olarak Ýngilizce ve/veya Fransýzca, baþlangýç ve ileri öðrenim programlarý sunan pek çok öðrenim kurumu ile ikinci dil öðreniminde bir liderdir. Bazen dil kurslarý düzenli akademik programa baþlamadan önce verilir. Ýkisinin ayný anda yürütülmesi alternatifi de mevcuttur.

Yüksek Öğrenim Başvurusu

Lise sonrasý bir öðrenim için baþvururken, mevcut programlarýn çeþitliliði karþýsýnda kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Dersler baþlamadan uzun süre önce araþtýrmalara baþlamak bu yüzden önemlidir. Okul seçiminiz yalnýzca okulun akademik programýna deðil, ayný zamanda imkanlarýna, kampüs hayatýna, atletik programlarýna ve sosyal atmosferine de baðlý olacak. Aþaðýdakiler size tercih yapmakta yardýmcý olabilir:

Kolej veya üniversite arasýnda tercih
Baþvurulacak okullarýn kýsa listesi
Baþvuru paketleri hazýrlama ve gönderme

Üniversite veya Kolejler ?

Eðitim hayatýnýzý planlarken yapmanýz gereken þeylerden ilki kolej yada üniversite arasýnda tercih yapmaktýr. Aralarýndaki farký biliyor musunuz?

Üniversiteler, lisans derecesinde (3-4 yýllýk) programlar sunarlar. Üniversite programlarý genelde not ortalamalarý ve önceden alýnmasý gereken zorunlu dersler gibi konularda çeþitli akademik koþullar belirlerler.
Üniversitelere baðlý olmayan Kolejler, diploma ön lisans programlarý, sertifikalar, üniversite geçiþ programlarý gibi daha kýsa kurs seçenekleri sunarlar. Kolejler üniversitelere nazaran daha geniþ bir kitlenin eriþimine olanak tanýr.
Hem üniversite hem de kolej programlarý, öðrencilere mükemmel öðrenim fýrsatlarý sunar, seçim size kalýyor.

Başvuru

Baþvuru paketini, baþvurduðunuz okulun kabul ofisinden alabilirsiniz. Farklýlýklar gösterse de, baþvuru evraklarýnýzýn arasýnda baþvuru formu, baþvuru ücreti ödediðinize dair evrak ve resmi not çizelgeniz (transkript) bulunmalýdýr. Baþvuru evraklarýnýzý, teslim tarihi sona ermeden önce göndermeyi ihmal etmeyin. Üniversiteler için, en önemli kýstas akademik durumdur, fakat öðrencinin geçmiþine dair bilgiler ve bu programa baþvurma sebepleri de göz önüne alýnýr. Kolejler, deðerlendirmelerinde yalnýz notlara deðil tecrübe ve ilgilere aðýrlýk verir.

Baþvurunuzla býrakacaðýnýz ilk intibaýn müspet olmasý için tek þansýnýz var. Baþvuru evraklarýnýzý kusursuzca hazýrlamak için zamanýnýzý iyi kullanýn. Baþvurunuzun okunaklý ve eksiksiz olduðundan ve baþvuru yazýnýzda kendinizi akademik ve kiþisel açýdan iyi ifade edebildiðinizden emin olun.

Yabancý dil sýnavlarýna girmemiþ iseniz okulun hangi sýnavlarý Kabul ettiðini öðrenerek bu sýnavlara girin. Üniversiteler genellikle en az 560 TOEFL puaný ile öðrenci kabul eder. Bazý kurumlar akademik eðitiminiz öncesinde yada eþ zamanlý olarak bir Ýngilizce kursuna devam etmeniz kaydýyla daha düþük puanlarla da öðrenci kabul eder


Lütfen ilanlariniz icin ilan ekle formunu kullaniniz!

sitemizdeki yer alan yorum mantigindaki tüm ilanlar yayindan kaldirilmistir. Ilanlarini ilan ekleme forumunu kullanarak ekleyiniz. Sistemdeki mevcut ilan gösterimleri buradaki sayfamizda aktif haldedir. Teknik sorun ve diger sorulariniz icin lütfen bizimle buradan iletisime geciniz


Eklenen Tüm IlanlarBizimle çalışmak isterseniz buraya tıklayınız


data-ad-client="ca-pub-2336117989709366"
data-ad-slot="5297746677"
data-ad-format="auto">

Google
 

Son yorumlar

Anket

islamikariyer.com (2006-2008).